Poetry Night – Wisława Szymborska

Consulate General of Poland in Houston invites Houston Polonia to a “Poetry Night: Wisława Szymborska”.

WHEN Monday, September 18, 2023, at 6:30 PM
WHERE Link Lee Mansion at the University of St. Thomas, 3800 Montrose Blvd, Houston, TX 77006, MAP


Wisława Szymborska’s poems will be presented by the young generation of Houston’s Polish community:
Emily Bujak, Michael Bujak, Victoria Bujak, Nikita Dementyev, Anastasia Dementyev, Kalina Dementyev, Olivier Kasperek, Karina Kasperek, Anthony Kline, Eleanor Kline, Michael Zyglicki, Klara Licon Mieczkowska,
Nella Masternak, Isabela Przybylska.